Kies uw land

country icon
country icon

LIFEPLUS ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VAN WEBSITE

1. ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VAN WEBSITE

Deze webpagina legt (samen met privacybeleid, cookiebeleid en Algemene Verkoopvoorwaarden van de website) de voorwaarden uit voor het gebruik van onze website www.lifeplus.com in Europese lidstaten en Zwitserland ('onze site'), zowel voor een bezoeker als een geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website begint te gebruiken. Door onze website te blijven gebruiken, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Gelieve onze website niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

2. INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Lifeplus Europe Limited ('wij'), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03231785 en met onze statutaire zetel Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH. Ons belangrijkste handelsadres is Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH. Ons BTW-nummer is GB 683911314.

Wij voeren de website www.lifeplus.com.

3. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de service die wij bieden op onze site zonder mededeling vooraf in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze website op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd, de toegang tot bepaalde delen van onze website of tot onze hele site beperken.

Als u een identificatie-gebruikerscode, wachtwoord of welke andere informatie dan ook als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of al heeft, dan moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden doorgeven. Wij hebben het recht te allen tijde alle, ofwel door u gekozen ofwel door ons toegewezen, identificatie-gebruikerscodes of wachtwoorden uit te schakelen, indien u naar onze mening niet voldaan hebt aan bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het regelen van uw eigen toegang tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website op de hoogte zijn van de gebruiksvoorwaarden en zich hieraan houden.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van al het materiaal dat daarop is gepubliceerd. Dit materiaal wordt over de hele wereld beschermd door wetten en verdragen betreffende auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag kopieën afdrukken en uittreksels downloaden van een of meerdere pagina’s van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie attenderen op materiaal op onze site.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag illustraties, foto's, video- of audio-opnames dan wel afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van het materiaal op onze website moet altijd worden erkend en aangegeven.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van ons of onze licentiegevers. U hebt echter geen toestemming nodig om materialen die op onze website worden aangeboden als gratis te downloaden en te gebruiken.

Als u van onze website iets afdrukt, kopieert of downloadt dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, dan zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

5. OMGAAN MET GEGEVEN INFORMATIE

Commentaren en andere materialen op onze website zijn niet bedoeld als advies waarop een beroep kan worden gedaan. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen door bezoekers van onze website of door iedereen die geïnformeerd kan zijn over de inhoud ervan.

6. ONZE WEBSITE WORDT REGELMATIG VERANDERD

Wij streven ernaar om onze website regelmatig bij te werken en de inhoud kan op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze website tijdelijk onderbreken of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Het aanbod op onze site kan op elk gegeven moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal aan te passen.

7. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij ons naar alle redelijkheid inspannen om de juistheid van de informatie die wij op onze website plaatsen te controleren, wordt de informatie op onze website verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid ervan. Onze website wordt geleverd op basis van 'as is' (als zodanig) en 'as available' (zoals beschikbaar) zonder enige verklaring of bevestiging en, voor zover toegestaan door de wet sluiten wij, de andere leden van onze bedrijvengroep en derden die met ons samenwerken, hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot onze website, de server van onze website, elke transactie die kan worden uitgevoerd op of via onze website en/of producten die wij verkopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van non-schending, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, voorwaarden van volledigheid, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop, het gebruik of de handel, en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.
 • Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere of voortvloeiende gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of het gebruik ervan, het niet kunnen gebruiken van onze website, elke website hieraan gekoppeld en de materialen daarop geplaatst, met inbegrip van:
  • verlies van inkomsten of verdiensten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verlies van reputatie, en
  • verspilde organisatie- of kantoortijd geleden of opgelopen door u of door derden die voortvloeien uit of in verband staan met de bepalingen van een zaak al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, benoemde of onbenoemde overeenkomsten of andere verbintenissen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze omstandigheden niet gelden voor claims wegens verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of andere aanspraken voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

8. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacyverklaring en cookiebeleid. Lees deze documenten zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u doorgaat met het gebruik van deze website.

Voor andere vragen over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@lifeplus.com.

9. VIA ONZE WEBSITE GESLOTEN TRANSACTIES

Transacties voor de levering van producten via onze website of als gevolg van uw bezoeken ervan vallen onder onze Algemene Verkoopvoorwaarden van de website.

10. UPLOADEN VAN MATERIAAL NAAR ONZE WEBSITE

U mag geen gegevens naar onze website uploaden.

Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal dat door u is gedownload of geüpload een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy vormt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk jegens derde partijen voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die op onze website zijn geplaatst.

Wij hebben het recht om welk materiaal of welke publicatie van u dan ook te verwijderen indien dit/deze in strijd is met deze voorwaarden op onze website.

11. VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of computertechnisch schadelijk is, aan te brengen. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is aangesloten op onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval (DoS-aanval) of een distributed denial-of-service-aanval (DDoS-aanval).

Door overtreding van deze bepaling, pleegt men een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke schending melden aan de bevoegde wettelijke autoriteiten en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk komen te vervallen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval (DDoS-aanval), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van enig materiaal op een gekoppelde website.

12. LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

U mag een link maken naar onze homepage, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en u onze reputatie niet schaadt of misbruikt. U mag echter geen link maken die onze overeenstemming, goedkeuring of aanbeveling suggereert terwijl die niet bestaat.

U mag geen link maken naar een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet worden ondergebracht op een andere website, en u mag alleen een link naar onze startpagina maken, niet naar andere delen van de site. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u een link maakt, moet in alle opzichten aan deze gebruiksvoorwaarden voldoen.

Wilt u gebruik maken van materiaal op onze website anders dan hierboven beschreven, richt dan uw verzoek aan info.eu@lifeplus.com.

13. LINKS VANAF ONZE WEBSITE

Lifeplus biedt links naar andere websites alleen om het internetgebruikers gemakkelijker te maken. Lifeplus is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze externe sites en onderschrijft de producten, services of informatie die op deze websites worden beschreven of aangeboden niet, noch biedt Lifeplus hiervoor enige garantie.

Ons privacy- en cookiebeleid is alleen van toepassing op onze website en niet op externe websites waarnaar we linken. Dergelijke sites hebben een eigen privacy- en cookiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze externe websites, hun privacy- en cookiebeleid of hun handelswijze. Als u via een link op onze website naar een externe site bent gegaan, kunnen wij bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacy- en cookiebeleid van de eigenaren van deze website. We adviseren u het beleid van externe sites zelf te bekijken.

14. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over een vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een bezoek aan ons bedrijf, maar wij behouden ons het recht voor om stappen tegen u te ondernemen wegens schending van de Algemene Voorwaarden in het land waar u woont of een ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met hun inhoud of achtergrond (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Indien een van de bepalingen in deze overeenkomst ongeldig wordt of onuitvoerbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

15. HANDELSMERKEN

Handelsmerken van Lifeplus Europe Limited en haar aangesloten partnerbedrijven mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of geïmiteerd, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

16. VARIATIES

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te bekijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben gemaakt, omdat ze bindend voor u zijn. Een aantal van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kan ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website zijn gepubliceerd.

17. UW VRAGEN

Als u vragen hebt over informatie of materiaal op onze website, neem dan contact met ons op via info.eu@lifeplus.com.

Dank u voor uw bezoek aan onze website.