Kies uw land

country icon
country icon

Klantrechtenbeleid

Wij zijn Lifeplus Europe Ltd. Lifeplus Europe is de databeheerder en een gegevensverwerker. Onze aangewezen vertegenwoordiger voor gegevensbescherming en voor de doeleinden van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU/2016/679) is Sam Arnold. Ons hoofdkantoor is Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH, Engeland. We zijn bereikbaar op +44 1480 224610 (T), +44 1480 224611 (F) en per e-mail via privacy@lifeplus.com. Persoonsgegevens van onze medewerkers, onze klanten, onze Business Builders en onze Ontvangers worden verwerkt bij Lifeplus.

In dit beleid leggen we de gegevensrechten uit van onze Klanten, onze Business Builders en onze Ontvangers (samen 'Klanten').

Het verwerken van gegevens bij Lifeplus gebeurt op vier juridische grondslagen: contract, rechtmatige belangen, wettelijke verplichtingen en toestemming. Onze klanten hebben specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, die variëren naargelang de wettelijke basis die de verwerking rechtvaardigt. Er bestaan zes juridische grondslagen voor gegevensverwerking, maar Lifeplus gebruikt er slechts vier van bij het verwerken van persoonsgegevens van Klanten. De vier juridische grondslagen die Lifeplus toepast, worden hieronder weergegeven, samen met een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Contract
  • Afwikkelen van bestellingen
  • Bestellingen van derden(inclusief bestellingen van geschenken)
  • Betaling van commissie
  • Voorbereiding van commissieverklaringen
 2. Rechtmatige belangen
  • Direct marketing die per e-mail naar klanten wordt verstuurd (overeenkomstig de regelgeving voor privacy en elektronische communicatie) en per post, of materiaal relevant voor Lifeplus en haar producten
  • Verzamelen en mondeling gebruik van informatie die vrijwillig door klanten aan Lifeplus wordt verstrekt (verjaardagen, enz.)
  • Verwerking voor het onlinesysteem voor managementrapportage van Lifeplus business opportunity ("Lifeplus Teams")
  • Het overbrengen van persoonsgegevens van klanten buiten de EER naar de Verenigde Staten voor managementdoeleinden. Dit wordt volledig toegelicht in de privacyverklaring.
  • Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden om zo alle aspecten van het bedrijf te kunnen beoordelen en de klantervaring te verbeteren
 3. Wettelijke verplichting
  • Naleving van verplichtingen van de EU en de lidstaten
 4. Toestemming
  • Responsieve direct marketing per e-mail naar ontvangers van informatie die is aangevraagd op productmicro-sites
  • E-mail of brievenpost vanuit de Lifeplus Foundation (een non-profitonderneming in de Lifeplus-groep van ondernemingen, gericht op het helpen van mensen over de hele wereld bij het leiden van een beter leven door een betere toegang tot water, voedsel en onderwijs).

De zeven rechten die alle klanten hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens worden hieronder weergegeven.

 1. Het recht op informatie
 2. Het recht van bezwaar
 3. Het recht om verwerking te beperken
 4. Het recht op verwijdering ("vergeten te worden")
 5. Het recht op rectificatie
 6. Het recht op toegang
 7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Niet al deze rechten zijn van toepassing op alle juridische grondslagen. De tabel hieronder toont de rechten die niet beschikbaar zijn voor elk van de vier juridische grondslagen die door Lifeplus worden toegepast:

  Verwijdering Overdraagbaarheid Bezwaar
Contract     X
Rechtmatige belangen   X  
Wettelijke verplichting X X X
Toestemming     X
(maar klanten kunnen toestemming intrekken)

Elk van deze rechten wordt meer uitvoerig uitgelegd in de onderstaande paragrafen:

Het recht geïnformeerd te worden

Klanten hebben het recht geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens. Onze privacyverklaring verduidelijkt waarom en hoe Lifeplus persoonsgegevens verwerkt, hoe lang we deze gegevens behouden en waarom we sommige persoonsgegevens moeten delen met externe organisaties. Ook wordt uitgelegd waarom het voor ons nodig is om persoonsgegevens over te dragen voor verwerking buiten de EER.

De privacyverklaring is gepubliceerd op onze website, wordt per e-mail naar onze klanten gestuurd onmiddellijk na hun eerste contact met Lifeplus en wordt in gedrukte vorm meegeleverd in het welkomstpakket bij hun eerste bestelling.

Het recht op bezwaar

Klanten kunnen bezwaar maken tegen verwerking gebaseerd op onze legitieme belangen. Onmiddellijk na ontvangst van een bezwaarschrift beoordelen we de legitieme redenen voor de verwerking die wij uitvoeren en nemen we zorgvuldig in overweging of de rechten en vrijheden van de klant een hoger belang hebben dan die redenen, en of er wettelijke aanspraken bestaan of zouden kunnen ontstaan waardoor wij verder gebruik kunnen maken van deze gegevens. Bezwaren tegen andere legitieme belangen, zoals bijvoorbeeld de opneming van persoonsgegevens in Lifeplus Teams of de overdracht van persoonsgegevens naar de VS, zullen per geval worden behandeld.

Een klant die direct-marketingberichten van Lifeplus ontvangt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze informatie. Klanten zijn ingelicht over dit recht in de privacyverklaring die hen is toegezonden onmiddellijk na hun eerste contact met Lifeplus.

Het beleid van Lifeplus is om een bezwaar terstond na ontvangst te bevestigen en informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst.

Het recht om verwerking te beperken

Klanten hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te blokkeren onder bepaalde omstandigheden en voor een bepaalde periode. In die gevallen kunnen wij de gegevens opslaan, maar niet verder verwerken.

Wij beperken de verwerking van persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden:

 • Een klant heeft vraagtekens geplaatst bij de rechtmatige verwerking van zijn of haar gegevens, terwijl de omstandigheden worden onderzocht.
 • De juistheid van de persoonsgegevens is bestreden door een klant, waarna de verwerking kan worden beperkt terwijl de juistheid van de gegevens wordt gecontroleerd.
 • Een klant heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens, in afwachting van verificatie of de rechtmatige belangen van Lifeplus zwaarder wegen dan die van de klant.

Wij informeren de klant als wij besluiten om een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens op te heffen.

Het recht op verwijdering (het recht om te worden vergeten)

Klanten hebben het recht om een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens in te dienen, indien er geen dwingende reden bestaat om deze gegevens te blijven verwerken. Klanten hebben het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen onder de volgende omstandigheden:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld.
 • De klant trekt zijn of haar toestemming in.
 • Wij verwerken persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en het bezwaar heeft betrekking op die verwerking.
 • De klant heeft bezwaar tegen de verwerking en er bestaat geen zwaarwegend gewettigd belang om de verwerking voort te zetten.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Lifeplus zal voldoen aan geldige verzoeken voor verwijdering, tenzij we de gegevens moeten behouden ter verdediging van een recht in rechte.

Ook al gelden er voor kinderen extra rechten voor gegevensverwijdering, verwerkt Lifeplus geen persoonsgegevens van kinderen.

Lifeplus reageert op een verzoek voor verwijdering onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst.

Als we de betreffende persoonsgegevens aan anderen hebben doorgegeven, zullen wij, indien daarom wordt verzocht, contact opnemen met alle ontvangers en hen informeren over de gegevensverwijdering, tenzij dit een onevenredig grote inspanning vereist.

Het recht op rectificatie

Klanten hebben het recht om persoonsgegevens te wijzigen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.

De correctie moet worden uitgevoerd binnen één maand na kennisgeving, en als we geen actie ondernemen naar aanleiding van een verzoek om rectificatie, dienen wij de klant te informeren dat deze kan klagen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar hij of zij woonachtig is.

Het recht op toegang

Klanten hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, zodat deze de rechtmatigheid van de verwerking door Lifeplus kunnen waarnemen en verifiëren.

Wij verstrekken deze informatie kosteloos en onverwijld, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als wij vele verzoeken ontvangen of als een verzoek complex is, kunnen we deze termijn verlengen met maximaal twee maanden, maar nemen we eerst contact met de klant op om uit te leggen waarom de verlenging noodzakelijk is.

Voordat gegevens worden verzonden, moeten we de identiteit vaststellen van de persoon die de aanvraag doet.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft tot doel dat klanten hun gegevens gemakkelijk vanuit één IT-omgeving naar een andere kunnen laten overzetten.

Dit recht is alleen van toepassing als ‘contract’ of ‘toestemming’ de rechtmatige grondslag is voor de verwerking, en als de verwerking wordt verricht met geautomatiseerde middelen. Lifeplus maakt geen gebruik van gegevensprocessen die aan deze criteria voldoen.

Gerelateerde rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Klanten hebben het recht om informatie te verkrijgen over deze processen.

Geautomatiseerde besluitvorming betreft besluitvorming uitsluitend langs geautomatiseerde weg zonder menselijke betrokkenheid. Profilering betreft geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde zaken met betrekking tot een individu te evalueren. Lifeplus past geen van deze geautomatiseerde processen toe.


Dit klantrechtenbeleid is gepubliceerd op alle Lifeplus-websites onder lifeplus.com/privacy-rights en wordt regelmatig herzien.

Mocht u zorgen of vragen hebben over dit beleid, of over hoe persoonsgegevens bij Lifeplus worden verwerkt, kunt u contact opnemen met Sam Arnold via privacy@lifeplus.com.

Lifeplus Europe Limited is geregistreerd in England onder bedrijfsnr. 3231785