LIFEPLUS ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VAN WEBSITE

1. ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VAN WEBSITE

Deze webpagina legt de Algemene Voorwaarden uit (samen met Privacy-beleid, Cookies-beleid en Algemene Voorwaarden van Verkoop) voor het gebruik maken van onze website www.lifeplus.com voor de Europese lidstaten en Zwitserland (“onze site”), zowel voor bezoeker als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website begint te gebruiken. Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert en dat u ze zal volgen. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

2. INFORMATIE OVER ONS

Wij voeren de website www.lifeplus.com/uk-en/. Wij zijn Lifeplus Europe Limited ("wij"), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03231785 en met onze statutaire zetel Lifeplus House Little End Road, Eaton Socon St. Neots Cambridgeshire PE19 8JH. Ons belangrijkste handelspartners adres is Lifeplus House Little End Road, Eaton Socon St. Neots Cambridgeshire PE19 8JH. Ons BTW-nummer is GB 683911314.

3. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor tot intrekking of wijziging van de service die wij bieden op onze site zonder mededeling vooraf (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

Van tijd tot tijd kunnen wij gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd, de toegang tot bepaalde delen van onze website of onze hele site beperken.

Als u een identificatie-gebruikerscode, wachtwoord of welke andere informatie dan ook als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of al heeft, dan moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven. Wij hebben het recht te allen tijde alle, ofwel door u gekozen ofwel door ons toegewezen, identificatie-gebruikerscodes of wachtwoorden uit te schakelen, indien naar onze mening u niet voldaan heeft aan een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het regelen van uw eigen toegang tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website, van de gebruiksvoorwaarden op de hoogte zijn en zich hieraan houden.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en van al het materiaal dat daarop is gepubliceerd. Dit materiaal is beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag kopieën afdrukken en uittreksels downloaden van een of meerdere pagina’s van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie onze site aanbevelen.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op welke wijze dan ook niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video’s, audio’s of afbeeldingen gebruiken zonder de begeleidende tekst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van het materiaal op onze website moet altijd worden erkend en aangegeven.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder vergunning van ons of onze licentiegevers. U bent echter niet verplicht om een licentie te verkrijgen voor materialen die worden aangeboden als gratis te downloaden en te gebruiken op onze website.

Als u iets afdrukt, kopieert of download van onze website dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, dan zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd worden en moet u, volgens ons besluit, alle eventuele kopieën van de materialen die u heeft gemaakt retourneren of vernietigen.

5. OMGAAN MET GEGEVEN INFORMATIE

Commentaren en andere materialen op onze website zijn niet bedoeld als advies waarop een beroep kan worden gedaan. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen door elke bezoeker van onze website, of door iedereen die geïnformeerd kan zijn over de inhoud ervan.

6. ONZE WEBSITE WORDT REGELMATIG VERANDERD

Wij streven ernaar om onze website regelmatig bij te werken, en de inhoud kan op elk moment wijzigen. Als dat nodig is, kunnen wij de toegang tot onze website tijdelijk opheffen, of voor onbepaalde tijd sluiten. Het aanbod op onze site kan op elk gegeven moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal aan te passen.

7. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij ons redelijk inspannen om de juistheid van de informatie die wij op onze website plaatsen te controleren, wordt de informatie op onze website geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid daarvan. Onze website wordt geleverd op een "zoals gezien" en "zoals beschikbaar" zonder enige verklaring of bevestiging en, voor zover toegestaan door de wet wij, de andere leden van onze bedrijvengroep en derden die met ons samenwerken, hierbij uitdrukkelijk uitsluiten:

• Alle voorwaarden, garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot onze website, de server van onze website, elke transactie die kan worden uitgevoerd op of via onze website en/of producten die wij verkopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van non-schending, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, voorwaarden van volledigheid, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of het gebruik van of de handel, en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

• Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere of voortvloeiende gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of het gebruik ervan, het niet kunnen gebruiken van onze website, elke website hieraan gekoppeld en de materialen daarop geplaatst, met inbegrip van:

• verlies van inkomsten of verdiensten;
• verlies van zaken;
• verlies van winst of contracten;
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van gegevens;
• verlies van goodwill;
• verlies van reputatie, en
• verspilde organisatie- of kantoortijd

geleden of opgelopen door u of door derden die voortvloeien uit of in verband staan met de bepalingen van een zaak al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, benoemde of onbenoemde overeenkomsten of andere verbintenissen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze omstandigheden niet gelden voor claims wegens verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of andere aanspraken voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

8. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

9. TRANSACTIES OP ONZE WEBSITE GESLOTEN

Transacties voor de levering van producten via onze website of als gevolg van uw bezoeken ervan vallen onder onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

10. HET UPLOADEN VAN GEGEVENS NAAR ONZE WEBSITE

U mag geen gegevens naar onze website uploaden.

Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat enig materiaal dat door u is gedownload of ge-upload een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy vormt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van welke materialen dan ook geplaatst op onze site.

Wij hebben het recht om welk materiaal dan ook dat u in strijd met deze voorwaarden op onze website plaatst, te verwijderen.

11. VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of computertechnisch schadelijk is, aan te brengen. U mag niet proberen om onbevoegde toegang tot onze website, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is aangesloten op onze site te krijgen. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service aanval (DoS-aanval) of een distributed denial-of-service aanval (DDoS-aanval).

Door overtreding van deze bepaling, pleegt men een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke schending melden aan de bevoegde wettelijke autoriteiten en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk staken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service aanval (DDoS-aanval), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van enig materiaal op een gekoppelde website.

12. LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

U kunt een link maken naar onze homepage, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en u onze reputatie niet schaadt of misbruikt, maar u mag geen koppeling aanbrengen op een zodanige wijze die welke vorm dan ook van overeenstemming, goedkeuring of aanbeveling suggereert terwijl die van onze kant niet bestaat.

U mag geen link maken naar een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet worden ondergebracht op een andere website, en u mag alleen een link naar onze homepage maken, niet naar andere delen van de site. Wij behouden ons het recht om toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u een link maakt moet in alle opzichten aan deze gebruiksvoorwaarden voldoen.

Wilt u gebruik maken van materiaal op onze website anders dan hierboven beschreven, richt dan uw verzoek aan info.eu@lifeplus.com.

13. LINKS VAN ONZE WEBSITE

Links op onze website die naar andere websites verwijzen of naar gegevens van derden, zijn alleen voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of gegevens en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit uw gebruik ervan.

14. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over een vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een bezoek aan ons bedrijf, maar wij behouden ons het recht voor om stappen tegen u te ondernemen wegens schending van de Algemene Voorwaarden in het land waar u woont of een ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met hun inhoud of achtergrond (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Indien een van de bepalingen in deze overeenkomst ongeldig wordt of onuitvoerbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

15. HANDELSMERKEN

Handelsmerken van Lifeplus Europe Limited en haar gelieerde ondernemingen mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of geïmiteerd, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

16. VERANDERINGEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te bekijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben gemaakt, omdat ze bindend voor u zijn. Een aantal van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders op onze website gepubliceerd.

17. UW VRAGEN

Als u vragen heeft over informatie of materiaal op onze website, neem dan contact met ons op via info.eu@lifeplus.com.

Dank u voor uw bezoek aan onze website.

Zoek productzoekopdracht wissen
Zoek productzoekopdracht wissen
prod_image_loading
Artikelnummer
Prijs:
ASAP-prijs:
IP:
ASAP IP:

Wat is ASAP?
Voeg toe aan winkelmand
Wat is ASAP?
in winkelmand
+
-